Ponúkané služby

  • Komplexné služby správy registratúry (pre a.s., s.r.o. a pod.)
  • Správa (skladovanie) registratúrnych záznamov (bez archívnej hodnoty) likvidovaných spoločností v stredisku PREAS
  • Predaj softwéru pre správu registratúrneho strediska a archívu
  • Vyhotovovanie a správa web stránok
  • Odborná pomoc
  • Predaj a servis hardware a ostatného software

O spoločnosti

Spoločnosť PREAS s.r.o. vznikla pretransformovaním z pôvodnej živnosti Ján Prosuch - PREAS, pôsobiacej od 15.1.1992, na formu právnickej osoby - spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť má celoslovenskú pôsobnosť. Služby poskytuje v súlade so zákonom 395/2002 Z.z. v platnom znení a nadväzných predpisov. Vo svojej činnosti sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona o účtovníctve, zákona o ochrane osobných údajov a ostatných všeobecne platných noriem a predpisov.

Ceny a spôsob financovania služieb

Ceny sú stanovované dohodou a vyhotovené faktúry splácane prevodom na účet spoločnosti podľa zmluvne dohodnutých podmienok.

Garancia odbornosti

Výkon ponúkaných služieb je zabezpečovaný na základe objednávky alebo uzatvorenej zmluvy. Služby sú vykonávané v úzkej spolupráci s Odborom archivníctva a správy registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a príslušnými štátnymi archívmi - Slovenský národný archív Bratislava, Archív hlavného mesta SR Bratislavy, Štátny archív Bratislava, atď., podľa miestnej príslušnosti, ktoré sú v zmysle zákona poverené dozorcom nad vykonávaním týchto činností.