Ponúkané služby

  • Komplexné služby správy registratúry
  • Zabezpečenie vyraďovacieho konania
  • Zabezpečenie bezpečnej skartácie vyradených písomností dodávateľskou firmou
  • Správa a skladovanie registratúrnych záznamov (bez archívnej hodnoty) v priestoroch registratúrneho strediska PREAS (aj likvidovaných spoločností)
  • Predaj softvéru pre správu registratúrneho strediska a archívu
  • Odborná pomoc

O spoločnosti

Spoločnosť PREAS M, s.r.o. vznikla oddelením činnosti správy registratúry zo spoločnosti PREAS s.r.o.. V nadväznosti na jej dlhoročnú činnosť (od roku 1992) a celoslovenskú pôsobnosť naša spoločnosť v tejto činnosti pokračuje. Služby poskytuje v súlade so Zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v platnom znení a s doplnením niektorých zákonov a nadväznými predpismi. Vo svojej činnosti sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, Zákona o účtovníctve, Zákona o ochrane osobných údajov a ostatnými všeobecne platnými normami a predpismi.

Ceny a spôsob financovania služieb

Ceny sú stanovované dohodou a vyhotovené faktúry splácane prevodom na účet spoločnosti podľa zmluvne dohodnutých podmienok.

Garancia odbornosti

Výkon ponúkaných služieb je zabezpečovaný na základe objednávky alebo uzatvorenej zmluvy. Služby sú vykonávané v spolupráci s orgánom štátnej správy pre archívy a registratúry Ministerstva vnútra SR a so štátnymi archívmi s regionálnou územnou pôsobnosťou.