Ponúkané služby

Komplexné služby správy registratúry (pre a.s., s.r.o. a pod.)

PREAS s.r.o. ponúka podnikom – spoločnostiam, služby spojené so zabezpečovaním prípravy smerníc (registratúrny poriadok, registratúrny plán), triedením a zaraďovaním písomností, uložením na bezpečné miesto po dobu, ktorú stanovuje zákon NR SR č.395/2002 Z.z o archívoch a registratúrach, spracovanie a vedenie evidencie uložených písomností výpočtovou technikou, sériu úkonov pre prípravu vyraďovacieho konania i dlhodobú úschovou písomnej registratúry.

Správa (skladovanie) registratúrnych záznamov (bez archívnej hodnoty) likvidovaných spoločností v stredisku PREAS

PREAS s.r.o. ponúka likvidátorom a správcom konkurznej podstaty prevzatie, úschovu a dlhodobú starostlivosť o registratúrne záznamy likvidovaných spoločnosti, organizácií a podnikov s dodržiavaním všetkých podmienok stanovených zákonom č. 395/2002 Z. z., vyhlášky MV SR č.628/2002 Z.z. v znení zmien a doplnkov, zákona NR SR č.52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov a zákona NR SR č. 431/2002 Z.z.. o účtovníctve v znení zmien a doplnkov.

Predaj softwéru pre správu registratúrneho strediska a archívu

Dodanie softwéru pre správu registratúrneho strediska a archívu spoločnosti so splnením podmienok podľa registratúrneho poriadku a zákona č.395/2002 Z.z. v platnom znení s možnosťou prípravy vyraďovania, vedenia výpožičiek, vyhotovovania zoznamov atď.

Vyhotovovanie a správa web stránok

Spracovanie návrhov webových stránok podľa požiadaviek objednávateľa, ich pravidelná obmena, údržba a správa.

Odborná pomoc

Odborná pomoc pri správe registratúry, inštruktáž, školenia, konzultácie.

Predaj a servis hardware a ostatného software

Predaj hardware a software, prípadne iné špeciálne hardwérové a softwérové služby a inštalačné práce.