Ponúkané služby

Komplexné služby správy registratúry

Naša spoločnosť ponúka podnikom a firmám služby spojené:

  • so zabezpečovaním prípravy smerníc (registratúrny poriadok a registratúrny plán)
  • s triedením a zaraďovaním písomností
  • s ich uložením na bezpečné miesto po dobu, ktorú stanovuje zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v platnom znení
  • so spracovaním a vedením evidencie uložených písomností vo vlastnom programe
  • so sériou úkonov pre prípravu vyraďovacieho konania
  • s dlhodobou úschovou písomnej registratúry

Správa a skladovanie registratúrnych záznamov (bez archívnej hodnoty) likvidovaných spoločností v stredisku PREAS

Ponúkame likvidátorom a správcom konkurznej podstaty prevzatie, úschovu a dlhodobú starostlivosť o registratúrne záznamy likvidovaných spoločností, organizácií a podnikov s dodržiavaním všetkých podmienok stanovených Zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v platnom znení a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z.z. v platnom znení, Zákona NR SR č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v platnom znení, Zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov a zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení.

Predaj softwéru pre správu registratúrneho strediska a archívu

Dodanie softvéru pre správu registratúrneho strediska a archívu spoločnosti so splnením podmienok podľa registratúrneho poriadku a Zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v platnom znení s možnosťou prípravy vyraďovania, vedenia výpožičiek, vyhotovovania zoznamov, atď..

Odborná pomoc

Odborná pomoc pri správe registratúry, inštruktáž, školenia, konzultácie.